GEZE ActiveStop隐藏式安装版

孔位装饰片 * 用于覆盖T型门的铣削边缘

用于 GEZE ActiveStop 的铣切盖
  • 可通过随附的粘性胶条轻松安装
  • 提供不同颜色选择
  • 10 件装
联系我们

应用领域

  • 可结合GEZE ActiveStop 隐藏式安装版滑尺使用
  • GEZE ActiveStop 隐藏式安装版开槽时,需与企口门接触
  • 企口深度 12.5 mm

型号和附件

联系方式

盖泽技术支持 4006909003 建筑师热线 +86-22-8689-2532